REGULAMIN PLEBISCYTU PERŁA ROKU 2018

REGULAMIN PLEBISCYTU PERŁA ROKU 2018

ORGANIZATOR

Wydawnictwo Silesiana sp. z o.o., wydawca Tygodnika Regionalnego „Strzelec Opolski”

z siedzibą w Strzelcach Opolskich, ul. Piłsudskiego 9/3.

 

ZGŁASZANIE KANDYDATEK

Kandydatkę do Perły Roku może zgłosić osoba prywatna, instytucja pożytku publicznego, organy samorządu terytorialnego, organizacja społeczna, stowarzyszenie, nieformalne ugrupowania. W tym celu do 31 stycznia 2018 roku do godz. 16:00 należy złożyć osobiście, pocztą (ul. Piłsudskiego 9/3, 47-100 Strzelce Opolskie) lub mailowo (marketing@strzelecopolski.pl) zgłoszenie z imieniem i nazwiskiem kandydatki, zdjęciem, krótkim uzasadnieniem oraz pisemną zgodą kandydatki na udział w Plebiscycie. Przykładowy formularz do pobrania na stronie www.strzelecopolski.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby kandydatek biorących udział w Plebiscycie.

W Plebiscycie nie mogą brać udziału zdobywczynie tytułu Perły Roku z lat poprzednich.

 

Formularz ze zgodą kandydatki

 

UCZESTNICTWO W PLEBISCYCIE

W Plebiscycie, jako głosujący mogą wziąć udział osoby dorosłe, które prawidłowo wypełnią kupon zamieszczony w gazecie lub prześlą SMS z numerem swojej kandydatki na podany w gazecie numer.

 

ZASADY GŁOSOWANIA

W ramach Plebiscytu odbywa się głosowanie, w którym Czytelnicy „Strzelca Opolskiego” mogą oddać głos na kandydatkę na Perłę Roku. Lista kandydatek będzie ogłaszana w kolejnych wydaniach „Strzelca” od 6 lutego 2018 roku do 6 marca 2018 roku.

Głosowanie odbywa się poprzez wypełnienie oryginalnych kuponów dołączonych do wydań „Strzelca Opolskiego”, a także za pomocą SMS-ów.

Głosujący może dostarczyć kupon osobiście bądź przesłać pocztą najpóźniej do 8 marca 2018 roku do godziny 12:00 (o ważności głosu decyduje data wpływu do redakcji).

Biorący udział w Plebiscycie może wypełnić i wysłać dowolną liczbę kuponów drukowanych w „Strzelcu Opolskim”, z tym, że na jednym kuponie może być zaznaczone tylko jedno nazwisko kandydatki.

Głosujący może przesłać pod podany przez redakcję numer dowolną liczbę SMS- ów z numerem swojej kandydatki do 8 marca 2018, do godziny 12.00. Treść SMS-a podana zostanie na kuponie drukowanym od 6 lutego w kolejnych wydaniach „Strzelca Opolskiego”

 

NAGRODY

Osoba, która odda najwięcej głosów na swoją kandydatkę zostanie nagrodzona przez organizatora bonem do wykorzystania w sklepie AGD.

Kandydatka, która uzyska największą liczbę głosów Czytelników otrzyma tytuł Perły Roku oraz perłę w złocie ufundowaną przez Organizatora. Pozostałe kandydatki otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz perły w srebrze.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Rozstrzygnięcie Plebiscytu nastąpi 10 marca 2018 roku podczas uroczystej Gali w Strzeleckim Ośrodku Kultury.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu w dowolnym czasie bez podania przyczyny