REGULAMIN KONKURSU "Wygraj Weekend w Spa"

REGULAMIN KONKURSU "Wygraj Weekend w Spa"

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem konkursu jest: Wydawnictwo Silesiana Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich, ul. Piłsudskiego 9/3, zwana dalej Wydawnictwem.
1.2. Konkurs organizowany przez Wydawnictwo będzie publikowany na łamach tygodnika "Strzelec Opolski"

1.3. Konkurs trwa od 9.10.2018 do 09.11.2018 godz. 16:00 – termin dostarczenia koperty z blankietem z kuponami.

1.4. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 13.11.2018.


2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie, (które mają zgodę rodziców lub opiekunów), za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu.
2.2. Uczestnikami konkursu nie mogą być: pracownicy lub członkowie Zarządu Wydawnictwa oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób oraz osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu.

2.3 W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, mieszkające i zameldowane na terenie powiatu strzeleckiego w województwie opolskim lub na terenie gminy Toszek w województwie śląskim

 

3. ZASADY KONKURSU
3.1. Regulamin oraz ogłoszenie o konkursie są jedynymi dokumentami określającymi zasady konkursu.
3.2. Każda z osób (poza wymienionymi z pkt.2.2 powyżej) może wziąć udział w konkursie poprzez wycinanie i zebranie 4 oryginalnych kuponów. Kupony będą drukowane na łamach tygodnika "Strzelec Opolski" w numerach 41, 42, 43 i 44.

3.3 oryginalne kupony powinny być naklejone na specjalny blankiet, który znajduje się w wydaniu 41/

3.4. Nagrodę główną zdobędzie osoba, która zbierze komplet 4 kuponów, naklei go na wymagany blankiet, oraz dopisze najciekawsze zdaniem powołanego Jury dokończenie zdania „Chwile ze Strzelce to…”i dostarczy je do siedziby Wydawnictwa do dnia 9 listopada do godziny 16:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wygraj Weekend w Spa"

4. NAGRODA 
4.1. W konkursie będą brały udział zgłoszenia, które dotarły do Wydawnictwa, w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie oraz w ogłoszeniu o konkursie.
4.2. Nagrodą w konkursie jest zaproszenie na 3 -dniowy pobyt w Hotelu Dębowe Wzgórze w Pokrzywnej. Zaproszenie obejmuje 2 noclegi dla 2 osób, śniadania i obiadokolacje oraz dostęp do strefy SPA

4.3. Nagroda zostanie przekazana laureatowi przez organizatora w ustalonym i dogodnym terminie

4.4. Nagroda nie podlega wymianie.


5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.strzelecopolski.pl

5.2. Wydawnictwo informuje, iż dane osobowe uczestników konkursu tj. imię, nazwisko, adres będą przetwarzane przez organizatora konkursu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania nagrody konkursowej. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w konkursie nagród. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

5.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.4. Wydawnictwu przysługuje prawo do zmian niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny