REGULAMIN KONKURSU "Wygraj ławeczkę Strzelca "

REGULAMIN KONKURSU "Wygraj ławeczkę Strzelca "

Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest: Wydawnictwo Silesiana Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich, ul. Piłsudskiego 9/3, zwana dalej Wydawnictwem.

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Plebiscytu pod nazwą „Wygraj ławeczkę Strzelca”.

3. Plebiscyt jest częścią Akcji „Wakacyjna Redakcja 2018”

4. Plebiscyt polega na wyłonieniu w drodze głosowania SMS najpopularniejszej miejscowości zdaniem głosujących czyli tej, która zdobędzie najwięcej głosów SMS.

5. Plebiscyt będzie trwać od dnia 04.07.2018 do dnia 05.09.2018 roku.

6. Organizator powołuje komisję plebiscytową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą: przedstawiciele Organizatora.

7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.

8. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość wysłanych odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

9. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach Tygodnika „Strzelec Opolski”, a także na stronach serwisu www.strzelecopolski.pl (nazywanego dalej „Serwisem”). Regulamin dostępny jest na stronie www.strzelecopolski.pl.

Art. 2 Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty. Kandydatami w Plebiscycie są miejscowości zgłoszone do Akcji „Wakacyjna Redakcja 2018”

2. W Plebiscycie głos może oddać każda pełnoletnia osoba mieszkająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca wymagania określone niniejszym regulaminem. Głos może oddać także osoba niepełnoletnia, posiadająca zgodę rodzica lub opiekuna prawnego

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności:

a. Biorą udział w Plebiscycie korzystając ze sprzętu komputerowego, jak również generują tzw. „sztuczny ruch". Uczestnicy nie mogą w szczególności korzystać z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS ani żadnych sposobów wysyłania wiadomości SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera);

b. Biorą udział w Plebiscycie z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwanego przez żadnego z operatorów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

Art. 3

Plan Akcji „Wakacyjna Redakcja 2018” oraz treść SMS-a

4 lipiec Izbicko                    so.akcja.1

11 lipiec Kotulin                  so.akcja2

18 lipiec Spórok                   so.akcja3

25 lipiec Centawa                so.akcja4

1 sierpień Stary Ujazd         so.akcja5

8 sierpień Raszowa              so.akcja6

16 sierpień Dziewkowice    so.akcja7

22 sierpień Zawadzkie        so.akcja8

 

 

Art. 4 Warunki głosowania:

Każdorazowo w czasie Akcji o godz. 11:00 zostanie uruchomiona możliwość wysyłania SMS-ów. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało 14 dni od momentu otwarcia bramki SMS-owej

a. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.

b. Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 71601 w treści wpisując prefix so.akcja i po kropce wpisując numer przyporządkowany danej miejscowości.

c. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 1,23 zł z VAT (1 zł + VAT).

d. jeden wysłany SMS to 1 głos w konkursie na daną kandydaturę.

e. uczestnik konkursu może oddać dowolną liczbę głosów

f. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, Organizator w takim przypadku nie zwraca kosztów SMS-ów.

h. w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS niespełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Bildpresse Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi,

2. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium.

Ogłoszenie wyników Plebiscytu Komisja plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi w wydaniu papierowym Tygodnika „Strzelec Opolski”.

Art. 5 Nagroda w Plebiscycie

1. Za wydanie nagrody w Plebiscycie odpowiada Organizator.

2. Zwycięzca Plebiscytu otrzyma: ławkę żeliwną

3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną, ani na wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.

4. Termin wręczenia nagrody zostanie ustalony indywidualnie z przedstawicielem Laureata

 

Art. 6 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Plebiscytem mogą być kierowane w formie pisemnej do Organizatora na adres: „Strzelec Opolski”, ul. Piłsudskiego 9/3, 47-100 Strzelce Opolskie, z dopiskiem „Wygraj ławeczkę – reklamacja”.

2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.

Art. 7. Postanowienia końcowe
5.1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.strzelecopolski.pl

5.2. Wydawnictwo informuje, iż dane osobowe uczestników konkursu tj. imię, nazwisko, adres będą przetwarzane przez organizatora konkursu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania nagrody konkursowej. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w konkursie nagród. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

5.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.4. Wydawnictwu przysługuje prawo do zmian ni