REGULAMIN KONKURSU "WIELKANOCNA KOLOROWANKA”

REGULAMIN KONKURSU "WIELKANOCNA KOLOROWANKA”

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem konkursu jest: Wydawnictwo Silesiana Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelcach Opolskich, ul. Piłsudskiego 9/3, zwana dalej Wydawnictwem.
1.2. Konkurs organizowany przez Wydawnictwo będzie publikowany na łamach tygodnika "Strzelec Opolski"

1.3. Konkurs trwa od 27.03.2018 do 6.04.2018 do godz. 14:00.


2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie, (które mają zgodę rodziców lub opiekunów), za wyjątkiem osób wymienionych w pkt. 2.2. Regulaminu.
2.2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy lub członkowie Zarządu Wydawnictwa, najbliżsi członkowie rodzin tych osób oraz osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu.

 

3. ZASADY KONKURSU
3.1. Regulamin oraz ogłoszenie o konkursie są jedynymi dokumentami określającymi zasady konkursu.
3.2. Każda z osób (poza wymienionymi z pkt.2.2 powyżej) może wziąć udział w konkursie poprzez dostarczenie do redakcji wykonanej w wybrany przez siebie sposób kolorowanki (np. poprzez pomalowanie farbkami, pokolorowanie lub ubarwienie wycinankami, koralikami itp.). Sposób jej wykonania jest dowolny. Kolorowanka zamieszczona jest w wydaniu tygodnika „Strzelec Opolski” z dnia 27 marca 2018 roku.

3.3. Prace należy dostarczyć do siedziby redakcji do dnia 6 kwietnia do godziny 14:00.

3.4. Wygrają autorzy najoryginalniejszych prac, zdaniem komisji powołanej w redakcji tygodnika.

 

4. NAGRODY 
4.1. Nagrodami w konkursie jest 6 paczek ze słodyczami.

4.2. Nagrody muszą być odebrane osobiście przez laureata.

4.3. Nagrody nie podlegają wymianie.


5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.strzelecopolski.pl

5.2. Wydawnictwo informuje, iż dane osobowe uczestników konkursu tj. imię, nazwisko, adres będą przetwarzane przez organizatora konkursu wyłącznie na zasadach określonych w Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania nagrody konkursowej. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w konkursie nagród. Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

5.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
5.4. Wydawnictwu przysługuje prawo do zmian niniejszego Regulaminu.