fbpx Wyborcze obietnice :( | Strzelec Opolski

Wyborcze obietnice :(

Wyborcze obietnice :(

Witam, mam pytanie do Pana radnego Jana Goli. Składał Pan huczne obietnice wobec mieszkańców ul. Jana Rychla minął już prawie rok bez dwóch dni od wyboru Pana do Rady Miejskiej, moje pytanie jest następujące co udło się Panu zrealizować z Pana obietnic wobec mieszkańców ul. Jana Rychla ? Głównie chodzi mi o tą przebudowę  wjazdu od strony LO. Jak narazie to załatwił Pan nam jedynie naloty Policji na Bogu winnych kierowców, którzy zwyczajnie niemając gdzie zaparkować dostają mandaty za choćby próbę zaparkowania na chodniku. Moim zdaniem jak narazie jest Pan wielką porażką dla mieszkańców JR.

Forum: 
Portret użytkownika brat goli
Wysłane przez brat goli (niezweryfikowany) w 1 Grudzień, 2015 - 19:37

 

Ale  diety pobrane, więc o co chodzi? A co może gola zrobić

, chyba bąka w krzesło

 

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 8 Grudzień, 2015 - 00:33

Goc przed wyborami na osiedlu Piastow tez skomlal o glosy, nawet proboszcza w to wciagnal ten ateista, i obiecywal jakies inwestycje na osiedlu. Od tamtego czasu cisza, a minal rok.

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 31 Styczeń, 2016 - 13:24

Od wyborow mineło juz prawie półtora roku a zmian w Strzelcach Op. nie widac.  Moze jednak mam słaby wzrok wiec prosze by p. Goc jego zastepcy i radni pochwalili sie co za ten czas zrobili. W koncu jestescie na garnuszku podatnika.

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 9 luty, 2016 - 17:32

3.1.2.2. Cel długoterminowy do 2016 roku
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2005-2016
 24
Kierunki działań - Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszaru miasta Strzelce Opolskie - Poprawa standardów technicznych sieci drogowej - Zwiększenie roli transportu kolejowego - Rozwój ciągów dla pieszych i dróg rowerowych - Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców"

Do konca roku jeszcze troche czasu to moze obwodnice wybuduja.

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 9 luty, 2016 - 17:48

Co z tego zrobiono od 2005 roku?

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2005-2016
 30
Obecnie prawie cała gmina posiada system centralnego zaopatrzenia w wodę w postaci siedmiu wodociągów grupowych i jednego zbiorowego. Systemem odbioru i oczyszczania ścieków objętych jest około 87% mieszkańców miasta i kilka ulic we wsi Szczepanek. W roku 2004 realizowana jest budowa kanalizacji ściekowej w miejscowości Warmątowice. Pozostałe tereny wiejskie gminy nie są skanalizowane.  Z centralnego systemu zaopatrzenia w ciepło korzystają mieszkańcy miasta (Ciepłownia Rejonowa ZEC Strzelce Opolskie): przyłączone są głównie wielorodzinne budynki i zakłady usługowe. Tereny wiejskie gminy nie są wyposaŜone w centralny system zaopatrzenia w ciepło.  System gazowniczy obejmuje ok. 60% powierzchni zabudowanej miasta Strzelce Opolskie. Gaz ziemny wysokometanowy jest rozprowadzany na terenie miasta z gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Szobiszowice – Zdzieszowice (CN 1,6 MPa) siecią średniego i niskiego ciśnienia. WzdłuŜ południowej granicy gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia (CN 4,0 MPa) relacji Zdzieszowice – Huta Katowice.  
3.1.5.2. Cel długoterminowy do 2016 roku  
ZrównowaŜona urbanizacja gminy, zapewniająca podniesienie jakości Ŝycia mieszkańców, zachowanie ładu funkcjonalno-przestrzennego, ochrona walorów kulturowo-krajobrazowych  oraz rehabilitacja układów przestrzennych wsi zdegradowanych  
Zaproponowany cel długoterminowy jest identyczny z głównym celem strategicznym do 2015 roku z poprzedniego Programu. Zmiany w sferze osadnictwa nie zachodzą zbyt często i są ściśle związane z celami planowania przestrzennego w gminie.
3.1.5.3. Plany rozwoju  do 2016 roku Rozwój sieci osadniczej na terenie gminy Strzelce Opolskie jest ściśle związany z celami planowania przestrzennego w gminie: - Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego miasta. - Podtrzymanie oraz wzmocnienie funkcji miastotwórczych Strzelec Opolskich. - Ochrona obszarów i obiektów cennych pod względem krajobrazowym, przyrodniczym i kulturowym.  - Rewitalizacja obszaru śródmieścia i centrum miasta.  - Zaspokajanie potrzeb (w tym mieszkaniowych) i aspiracji społeczności lokalnej. - Ochrona terenów niezabudowanych przed powstawaniem zabudowy rozproszonej. - Wyznaczanie takich kierunków rozwoju przestrzennego, które będą realizowały zasady ładu przestrzennego. - Ograniczenie powstawania oraz oddziaływania konfliktów przestrzennych.  - Podnoszenie jakości Ŝycia mieszkańców poprzez zapewnienie dobrej dostępności do podstawowych oraz ponadpodstawowych usług publicznych i komercyjnych.  
Realizacja tych celów jest związana przede wszystkim z inwestycjami w infrastrukturę drogową, infrastrukturę ochrony środowiska (zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków), zaopatrzeniem w gaz oraz z rozwiązaniami systemowymi (gospodarka odpadami). Planowana budowa obwodnicy miasta Strzelce Opolskie (przebudowa drogi krajowej nr 94) wprowadzi zmiany w jego strukturze przestrzennej a połoŜone wzdłuŜ planowanej obwodnicy tereny (południowa część Strzelec Opolskich) zyskają dogodny dostęp do układu komunikacyjnego dróg krajowych i autostrady. Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie będzie realizowana ze środków Funduszu Spójności w latach 2005-2010, do którego wniosek złoŜył Międzygminny Związek „Trias Opolski”, którego gmina jest członkiem. Zlokalizowany wzdłuŜ południowej granicy gminy gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Zdzieszowice – Huta Katowice daje szansę na gazyfikację terenów wsi Warmątowice, Błotnica Strzelecka i PłuŜnica, a takŜe terenów leŜących w pobliŜu projektowanej obwodnicy miasta, które mogą być przeznaczone pod działalność przemysłową.

 

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 9 luty, 2016 - 18:02

To tez ciekawe obietnice z 2004 roku.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY STRZELCE OPOLSKIE NA LATA 2005-2016
 75
Z najwaŜniejszych inwestycji  naleŜy wymienić budowę obwodnicy Strzelec Opolskich. W 1999r. gmina przystąpiła do opracowania planu miejscowego dla tej inwestycji. Z uwagi na złoŜone skargi plan ten nie został jeszcze przyjęty. Nie jest to jednak przeszkodą do realizacji obwodnicy, dlatego Ŝe zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych, budowa drogi krajowej (jaką byłaby obwodnica) następuje z pominięciem przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Według obecnych planów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zostanie ona zbudowana po roku 2010. Ponadto Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego przewiduje szereg zadań (zakwalifikowanych do rządowych i wojewódzkich), dotyczących modernizacji dróg krajowych wraz z budową obejść (DK nr 88, DK nr 94) i dróg wojewódzkich (DW nr 409, DW nr 426). Zadania te ujęte są takŜe w wojewódzkim programie ochrony środowiska. Gmina nie partycypuje finansowo w kosztach w/w przedsięwzięć, są to zadania własne GDDP i ZDW.  Rolą gminy jest ujęcie tych zadań w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz lobbing na rzecz przyspieszenia realizacji powyŜszych zadań. Gmina Strzelce Opolskie w 2003 roku wyremontowała ul. Stawową i inne ulice, stanowiące część tzw. obwodnicy północnej, w celu przekierowania ruchu cięŜkiego z drogi krajowej nr 94. Pozostałe ulice (Zakładowa, 1 Maja, Cementowa) mają zostać wyremontowane pod nadzorem Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich (na mocy porozumienia z 1999r.)  
W celu ograniczenia uciąŜliwości ruchu komunikacyjnego proponuje się działania w zakresie usprawnienia ruchu komunikacyjnego w mieście Strzelce Opolskie poprzez zmianę organizacji ruchu, wyznaczenie stref dostępności dla samochodów oraz wprowadzenie do m.p.z.p. zapisów zakazujących lokalizacji nowej zabudowy mieszkalnej, przedszkoli, szkół, itp. w odległości do 20 m od dróg publicznych.

Portret użytkownika perro
Wysłane przez perro (niezweryfikowany) w 22 luty, 2016 - 17:29

Słusznie czytelnik z 9.02. z 18:02 przypomniał, że budowa obwodnic to jest zadanie rządu, a nie gmin.

Jeżeli wtedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych planowała budować obwodnicę Strzelec "po roku 2010", to tak naprawdę nie wiadomo kiedy. Zwłaszcza teraz, przy tym rządzie...

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 22 luty, 2016 - 20:22

POpaprancy nic nie zrobili i pozostalo im tylko sztandar wyprowadzic. Przy tym rzadzie moze sie udac tylko trzeba madrze lobbowac.

Odpowiedz