fbpx Za co im płacą? | Strzelec Opolski

Za co im płacą?

Za co im płacą?

Artykuły : 
Numer wydania: 

Burza wśród radnych i bubel prawny
Wydawało się, że ubiegłotygodniowa sesja rady miejskiej będzie krótka i treściwa. Jak się okazało, radni potrafili zaskoczyć. Punkty, które wywołały najwięcej kontrowersji były związane z projektem uchwały o zasadach udzielania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach oraz o powołaniu Strzeleckiego Ośrodka Kultury.
- Projekt uchwały na temat finansowania remontów zabytków jest niechlujnie przygotowany! – mówił Henryk Pawłowski. – Ten projekt był zaopiniowany pozytywnie przez dwie komisje – oświaty i gospodarki komunalnej – i nikt nie zwrócił uwagi na błędy, jakie się w tym nim znalazły. Z tego, co widnieje w treści załączników wynika, że otrzymaliśmy dotację z gminy Paczków, a sprawa jest rozstrzygana w sądzie w Nysie.

- Projekt nie został uważnie przeczytany, za co wszystkich przepraszam – powiedziała burmistrz Maria Feliniak.
Jednak prawdziwa burza miała dopiero się rozpocząć… Radni otrzymali projekt uchwały powołującej do życia Strzelecki Ośrodek Kultury. - Regionalna Izba Obrachunkowa opiniując wykonanie budżetu za pierwsze półrocze 2007 zwróciła uwagę, że realizacja zadania własnego z zakresu kultury winna być realizowana przez wyodrębnioną instytucję kultury, która powinna być jednostką samodzielną – wyjaśniała burmistrz Feliniak. Zakresem działania SOK-u ma być teren gminy Strzelce Opolskie, zaproponowano również, aby wyposażyć ośrodek w majątek w postaci zabudowanej nieruchomości przy pl. Żeromskiego (siedziba Domu Kultury) wraz ze znajdującym się tam sprzętem oraz lokale świetlic i klubów wiejskich. Jednocześnie przedłożono projekt statutu Strzeleckiego Ośrodka Kultury. Według projektu, od stycznia 2008 roku miałaby to być jednostka samodzielna prowadząca taką samą działalność jak Dom Kultury. Projekt uchwały przygotowany przez poprzedniego kierownika referatu kultury Andrzeja Wróbla został pozytywnie zaopiniowany przez komisje: oświaty i kultury, budżetu i finansów, gospodarki i rozwoju oraz gospodarki komunalnej i rozwoju gminy. Wszystkie komisje wydały opinie pozytywne. Jednak radni mieli uwagi co do przedstawionego projektu. – Do projektu uchwały dołączony jest statut – mówił radny Artur Golec. - Mimo że wszystkie komisje obradowały nad tym projektem uchwały, to w statucie jest zapis, że „dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu” oraz że „o przeprowadzeniu konkursu decyduje burmistrz”. Klub Mniejszości Niemieckiej stoi na stanowisku, i taki jest nasz wniosek, żeby ten zapis zastąpić słowami „dyrektor będzie wyłoniony w drodze konkursu” – postulował Golec. Ten wniosek poparli radni klubu Stowarzyszenia Rozwój i Gospodarka. Jak zaznaczył Stanisław Skubis, już podczas obrad komisji postulował o zmianę tego zapisu, co spotkało się z oporem ze strony pani burmistrz, która argumentowała, że słowa „dyrektor musi być wybierany w drodze konkursu” są niezgodne z zapisem ustawy Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem, zasięgnąłem nawet opinii prawnika, który tego zdania absolutnie nie podziela – mówił Skubis. Na potwierdzenie przedstawił on kilka statutów podobnych gminnych ośrodków, w których widnieje zapis o tym, że dyrektor jest wybierany w drodze konkursu. Swoją wypowiedź uściśliła burmistrz Feliniak tłumacząc, że taki zapis nie wyklucza ogłoszenia konkursu, ale daje również możliwość powołania kierownika w innym trybie. Słowne przepychanki i dyskusje nad tym, kto powołuje kierownika, jak są wybierani kandydaci itd. trwały dobre kilkanaście minut. W dyskusję włączył się burmistrz Tadeusz Goc. Jak zaznaczył, nie miał zamiaru przekonywać radnych co do sposobu wybierania kierownika. – Wskutek zapisów RIO, w tempie ekstra przymusowym powołujemy instytucję kultury. Poprzedni kierownik przeszedł do Kędzierzyna, naczelnik Balcerkowska odchodzi na emeryturę i w tempie pilnym musimy mieć kogoś, kto będzie to organizował. I proszę mi powiedzieć, co ja mam zrobić, jeśli okaże się, że konkurs nie będzie skuteczny. Nie jestem absolutnie zainteresowany ręcznym sterowaniem, ale proszę o podpowiedź co wtedy mam zrobić.

Na tę wypowiedź żywo zareagowali radni. – To oburzające, żeby pod aktualne potrzeby dostosowywać statut instytucji, która będzie działać przez lata – ripostował Henryk Pawłowski. – Zajrzałem dzisiaj na stronę internetową gminy. Na stanowisko referentki w wydziale organizacji jest robiony nabór z wymaganiami jak w konkursie, a na stanowisko kierownicze ma go nie być?

Radni postanowili głosować nad poprawką zmieniającą zapis „dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu” na słowa „dyrektor jest wyłaniany w drodze konkursu”. Za przyjęciem poprawki głosowało 13 radnych, 8 było przeciwnych, nikt się nie wstrzymał od głosu. I w tym momencie rozpoczęło się zamieszanie – okazało się, że część radnych nie wiedziała, za czym tak na prawdę głosowała - chcieli głosowac przeciw, a zagłosowali za. Zaczęły padać stwierdzenia, że najwidoczniej część radnych nie rozumie, co się do nich mówi, że osoby wszczynające dyskusję nie brały udziału w pracach nad projektem uchwały, radni komentowali wzajemnie swoje zachowania – zapanowała atmosfera rodem z jarmarku. Rajcy trzy razy podchodzili do głosowania nad całością projektu uchwały o powołaniu SOK-u. Udało się je przeprowadzić dopiero po apelu burmistrza Goca, który argumentował, że jest zobowiązany przepisami budżetowymi i nieuchwalenie tej uchwały spowoduje niemożliwość wzięcia pod uwagę działalności SOK-u w przyszłorocznym budżecie.
Ostatnim punktem obrad było wydanie opinii o lokalizacji ośrodka gier hazardowych w Centrum Browar. Radni wydali na ten temat opinię pozytywną.
POS

O komentarz wydarzeń mających miejsce podczas XIII sesji rady miejskiej poprosiłam rajców:

Teresa Smoleń, przewodnicząca rady
Czy uważa pani, że błędy w przygotowaniu projektów uchwał to rzecz normalna?
Takie rzeczy się zdarzają. Zdarzają się dużo poważniejsze błędy.
Jak skomentuje pani zamieszanie z głosowaniem?
Jakie zamieszanie? Żadnego zamieszania nie było. Nie wiem, skąd państwo macie takie informacje.
Z sesji, która odbyła się przed chwilą.
To chyba byliśmy na dwóch różnych sesjach.

Danuta Foryt, Stowarzyszenie Rozwój i Gospodarka
Radni, którym naprawdę zależy na przyszłości, nie mieli jakichkolwiek wątpliwości i głosowali za przejrzystością w obsadzaniu stanowisk. O tym, że radni klubów Stowarzyszenia Ziemia Strzelecka i Spółdzielcy są wykorzystywani wyłącznie instrumentalnie (jako maszynki do głosowania), wiadomo powszechnie. Wiadomo również, że już na wstępie zatracili zdrowy rozsądek, bo żądza wyższych diet była silniejsza. Dla nich profesjonalizm nie ma żadnego znaczenia (masz być mierny, ale wierny), dlatego szefem komisji zdrowia nie mógł zostać lekarz, a za inwestycje miejskie odpowiadać inżynier budownictwa. Strategiczną komisją budżetu i finansów kieruje... rolnik, choć członkiem tejże jest wieloletni naczelnik gminy z ogromnym doświadczeniem. Ta ciągła niekompetencja staje się już bardzo uciążliwa i źle wróży na przyszłość. To najgorszy scenariusz, jaki mógł się trafić temu miastu i gminie.

Artur Golec, Mniejszość Niemiecka
Klub radnych Mniejszości Niemieckiej złożył wniosek o zmianę zapisu w statucie, określającego wybór dyrektora SOK – w projekcie uchwały widniało stwierdzenie, że kierownik „może być wyłoniony w drodze konkursu”, wnioskowano o zmianę tego stwierdzenia na „jest wyłoniony w drodze konkursu”, oraz wykreślenia zdania: „O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz”. Taki zapis pozwala na jasne określenie zasady wyboru osoby kierującej tak ważną dla społeczności gminy jednostką. Uniknie się dzięki temu niejasnych sytuacji – proces rekrutacji kandydatów będzie przejrzysty.

Danuta Urbaniak, Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka
Ze względu na konieczność wyjaśnienia pod kątem zgodności z przepisami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, zaproponowanej zmiany treści § 3 projektu uchwały odnoszącego się do trybu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Strzeleckiego Ośrodka Kultury, zgłoszony został wniosek o krótką przerwę w obradach. Moje wystąpienie podczas sesji rady miejskiej było reakcją na uwagi i insynuacje niektórych radnych, nie odnoszące się do zagadnień merytorycznych dyskutowanych spraw, lecz stanowiące nieuprawnione sugestie oraz komentarze o sposobie i trybie głosowania pozostałych członków rady miejskiej.

Karol Cebula, były radny
Zastanawiające jest, że tyle ogniw przepuściło tak straszny bubel. Projekt opracowali urzędnicy pod kontrolą zapewne sekretarza gminy i resortowego wiceburmistrza. Pracowały nad tym 2 komisje, wreszcie zapewne wice i przewodnicząca rady. I bubel byłby przeszedł, gdyby nie reakcja radnego, który nie był włączony w prace nad przygotowaniem tego projektu. Niestety, większość radnych traktuje swoją funkcję wyłącznie jako źródło dochodu, na co zwracałem uwagę wielokrotnie. Niezgoda na taki stan rzeczy była główną przyczyną mojej rezygnacji. Uważam, że największą krzywdę zrobiono pani Smoleń, wybierając ją przewodniczącą rady, chociaż nie ma ona żadnych predyspozycji do pełnienia tej funkcji. Więc wydaje się zasadnym pytanie „za co im płacą?” a raczej „za co im płacimy?”.

Komentarze

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 8 Listopad, 2007 - 19:15

Wiele hałasu o .....!!!!
Jaki to straszny bubel prawny powstał.
Rzeczywiście przy przygotowywaniu załącznika do uchwały o dotacjach na zabytki który stanowi wzór wniosku i sprawozdania finansowego korzystając z innych rozwiązań w tej materii nie dokonano stosownych poprawek, za co Rada została przeproszona, a poprawek dokonano na sesji. Nie myli się tylko ten, który nic nie robi. Nie miały one natomiast znaczenia merytorycznego dla sensu i zasad całego dokumentu określającego procedurę udzielania dotacji.
Jaki był sposób przekazywania uwag i poziom dyskusji niektórych radnych nie będę komentować. Zainteresowani mogą posłuchać nagrania z sesji na stronie internetowej gminy

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 8 Listopad, 2007 - 21:23

od razu widać ,że jesteś z ratusza i to z betonu niereformowalnego , Tak tylko mozna jeszcze pracować w was , to gdzie indziej już dawno wylecielibyście z hukiem , Za niekompetencję . Przecież jasno jest napisane ,ze to opiniowało tyle osób ,jeden moze się pomylic ,ale reszta . TĘPAKI. I PO CO ICH PBRONISZ

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 9 Listopad, 2007 - 12:33

ale jaja , to już nawet wcale nie jest śmieszne . To zgroza! ludzie kto tych debili wybrał ? ja byłam i głosowałam na p. Cebulę i brak mi słow . wstyd , wielki wstyd

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 9 Listopad, 2007 - 13:16

Smoleniowa to nudne babsko z wyniesioną głową , wiedzą wszyscy co chodzli do metalówy. pyta się jej dziennikarka, to odpowiada jak nienormalna . Do psychiatrykaa nie do rADY . TO CO by było jakby nie odezwali się i nie pieklili sie ci z rozwój i z mniejszosci . Wystarczy ,że Trzeciak jest radnym , to już wiem co musi bycć w takiej radzie . ile zapłacił i komu ,że jest radnym , przecież to niemożliwe żeby ktoś normalny go wybrał , chodziłem do jedynki i wiem co mówię .Można ich rozgonić jakoś? tych leni z ratusza?

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 9 Listopad, 2007 - 21:12

Coś się nareszcie dzieje! Purchawy do odstawki. Górą młodzi !!!

miłośnicy piwa z BARU RELAX

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 9 Listopad, 2007 - 21:37

musimy dopisać ,ze bar jest na stacji obsługi niedaleko NW , a my jesteśmy studentami I ELITĄ INTELEKTUALNĄ co lubią się dobrze bawić ! I to jest zaszczyt mieszkać na Nowej Wsi , to nikomu nie powinno być dziwne .

NOWA WIEŚ - PANY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 9 Listopad, 2007 - 23:27

Ale się dajecie wkręcać, tylko rzucić temat a skaczecie sobie do gardeł. :-)
A najlepiej to komuś przyładować i to anonimowo, bo można wyładować swój gniew i frustracje. Skąd tyle nienawiści ?
Dlaczego nie kandydowaliście w wyborach, wtedy swoimi czynami moglibyście udowodnić własną wysoką wartość. Trzeba korzystać z dobrodziejstw demokracji.

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 10 Listopad, 2007 - 16:08

A może ta burza była po to by odwrócić uwagę od sprawy Wicestarosty Gaidy. Jak się ludzie zajma czym innym , to szybciej zapomną.

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 12 Listopad, 2007 - 14:24

ty , Anonim z 12 listopada . I co tylko tyle potrafisz ,że przeklinasz . Chamski bohater się znalazł , a co może nie ma racji ? pewnie cię to tak wk... bo jesteś jednym z tego towarzystwa wzajemnej adoracji ! JAK coś masz , to pisz konkretnie , to może coś to zmieni . A na razie to jesteś patologia wymagaj ąca wspołczucia .

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 12 Listopad, 2007 - 14:29

Dlaczego Pani Forytowa nie zabiera głosu ? zawsze można było z nią pogadać na tym forum , bo chcę wiedzieć czy pojadą na narty , bo już niedługo sezon .Super te wyjazdy są , a najlepsze powroty!

Portret użytkownika Anonim
Wysłane przez Anonim (niezweryfikowany) w 14 Listopad, 2007 - 07:12

Nie rozumiem tylko dlaczego nikt nie wspomniał, że to też dodatkowo przeszło przez biuro prawne i miejscowego radcę prawnego na etacie.To co to za prawnik, czy może jakaś święta krowa że nic nie robi? W takim razie od czego tam jest.Przecież ten bubel prawny funkcjonuje od lat...To dlaczego nie wskazał błędu?

Odpowiedz