fbpx Uchwalono podatki | Strzelec Opolski

Uchwalono podatki

Uchwalono podatki

Artykuły : 
Numer wydania: 

Na sesji, która odbyła się w minioną środę, radni uchwalili podatki na 2014 rok.

Radni ustalili, że w przyszłym roku podatek od nieruchomości będzie się kształtował na następującym poziomie: od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,89 zł od 1 m2 powierzchni; od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne 4,54 zł; od 1 m² powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,36 zł. Od budynków lub ich części mieszkalnych - 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,75 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Od 1m² powierzchni użytkowej budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,97 zł; natomiast powierzchnie użytkowe związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,67zł od 1 m².

Stawki podatków wzrosły średnio o 0,9%, natomiast stawki opłaty targowej zostały podwyższone o 1 zł.

W wyniku podjętych uchwał opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków pozostaną bez zmian. Także właściciele psów nie muszą się obawiać o podatek od swoich pupili, gdyż stawka za jednego psa wynosi 20 zł - tyle co w ubiegłym roku. Ponadto wynagrodzenia dla inkasentów nie uległy zmianie (sołtysi - pobór podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku leśnego - wynagrodzenie za inkaso w wysokości 8%, inkasent opłaty targowej - wynagrodzenie za inkaso w wysokości 7%).

Jak informuje nas Jolanta Widło, kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych: „podjęto również uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw – gdzie sołtysi - w charakterze inkasentów otrzymają wynagrodzenie za inkaso w wysokości 4%”.

Rada postanowiła zwolnić z podatków nieruchomości i grunty ochrony przeciwpożarowej, nieruchomości rekreacyjne przeznaczone pod działalność gospodarczą, budynki lub ich części, grunty oraz budowle, wykorzystywane na potrzeby pomocy społecznej, także nieruchomości lub ich części wykorzystywane do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Sabina Grzesik

Odpowiedz