SWiK odpowiada

SWiK odpowiada

Artykuły : 
Numer wydania: 

Powracamy do tematu kanalizacji przy ulicach Opolskiej, Wilkowskiego, Kolejowej i Pięknej w Strzelcach Opolskich. Od kilku miesięcy temat wzbudza wiele emocji, szczególnie wśród mieszkańców tych ulic, niektórzy z nich od 40 lat czekają na podłączenie swoich domów do kanalizacji. Pod koniec ubiegłego roku budowa kanalizacji miała zostać zakończona. Tak się nie stało. Strzeleckie Wodociągi, pytane o powód tak dużej zwłoki w wykonaniu inwestycji, uzasadniały, że wina leży po stronie wykonawcy usługi. Jednak firma ta zaprzeczyła i podała, że powodem opóźnień były błędy w dokumentacji projektowej, brak dokładnego zinwentaryzowania terenu, na którym miały być prowadzone roboty budowlane, oraz brak prawidłowej współpracy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. W tej sytuacji poprosiliśmy SWiK o szczegółowe wyjaśnienie sprawy. Oto, jaką odpowiedź otrzymaliśmy od strzeleckiej spółki:

 

Niezaprzeczalnym faktem jest, że przedmiotowa firma po wygraniu przetargu zobowiązała się (podpisując umowę) do wykonania zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, Wilkowskiego, Opolskiej, Kolejowej w Strzelcach Opolskich” w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy (zgodnie z ofertą i SIWZ) tj. do 24 października 2017 r. i pomimo przedłużenia przez Zarząd SWIK w/w terminu do 20 grudnia 2017 r. nawet nie rozpoczęła robót na w/w ulicach. Wobec powyższego brak jest podstaw do dyskusji o jakichkolwiek błędach projektowych czy warunkach terenowych skoro Wykonawca w wyznaczonym terminie nie wkopał przysłowiowej łopaty. Wykonawca wprawdzie wystąpił o przesunięcie terminu realizacji zadania do 30.04.2018 r. niemniej jednak Zarząd SWIK nie uwzględnił argumentów Wykonawcy dotyczących przedłużenia terminu m.in. z uwagi na fakt, iż termin stanowił kryterium oceny ofert w przetargu, w którym Wykonawca został wybrany. Z uwagi na realizację zadania ze współfinansowaniem ze środków unijnych dalsza współpraca z nieterminowym Wykonawcą stwarzała niebezpieczeństwo utraty sporej kwoty dotacji unijnej.

 

BB

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Impreza za imprezą
Auto zniknęło z parkingu
Podnieś swoje kwalifikacje
Ciemno na Strażackiej
Nowi najemcy w inkubatorze

Odpowiedz