fbpx Strategie dla wsi | Strzelec Opolski

Strategie dla wsi

Strategie dla wsi

Artykuły : 
Numer wydania: 

Rada gminy zatwierdziła plany rozwoju Boryczy, Krośnicy i Otmic

[img_assist|nid=288|title=Borycz dla turystów|desc=|link=popup|align=left|width=150|height=113]Opracowane dokumnty podkreślają mocne i słabe strony miejscowości. Skupiają się jednak przede wszystkim na celach służących poprawie jakości życia mieszkańców. Ich realizacja związana jest z inwestycjami. Pieniądze na ich realizację trzeba będzie pozyskać z funduszy pomocowych, głównie unijnych.

Borycz dobra dla turystów
Dlatego też, wyznaczając kierunki rozwoju sołectwa, radni zgodzili się z potrzebą rozbudowy infrastruktury rekreacyjnej: między innymi kształtowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej, budową wielofunkcyjnego boiska, urządzeniem terenów zielonych i wypoczynkowych. Zwiększeniu atrakcyjności wsi przysłuży się również modernizacja dróg, budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej. W sferze infrastruktury komunalnej niezbędne jest wykonanie kanalizacji burzowej przy ulicy Wojska Polskiego.

Sala dla Krośnicy
Krośnica to wieś, która stale się rozwija. Do bolączek wioski zaliczyć można na pewno brak kanalizacji (podobnie jak w Boryczy i Otmicach), niedostateczną ilość chodników, zwłaszcza przy drogach bocznych. W sołectwie trwa budowa zaplecza sportowego, dokończenie tego przedsięwzięcia to w najbliższej perspektywie najważniejsze zadanie inwestycyjne. Projektowane jest zagospodarowanie terenu sportowego wokół szatni i budowa sali gimnastycznej przy szkole. Przewiduje się, że w związku z rozwojem bazy zwiększy się ilość organizowanych imprez, a także poszerzy oferta klubów sportowych.

Mocna strona Otmic
To na pewno położenie. Blisko drogi krajowej, a także Kamienia Śląskiego, w którym planowane jest otwarcie międzynarodowego lotniska. W analizie strategicznej dla wioski wyznaczono konkretne projekty. W obszarze infrastruktury komunalnej są to: budowa chodnika i ścieżki rowerowej drogi powiatowej Otmice – Izbicko, modernizacja dróg gminnych i na Osiedlu Poetów. W sferze edukacji, kultury i turystyki przewidziano dalszą budowę trybun na boisku, a także zagospodarowanie terenu wokół stacji Caritas.
Problemem w każdym sołectwie jest racjonalna gospodarka odpadami, walka z dzikimi wysypiskami. Wśród mieszkańców należy propagować ekologiczne ogrzewanie mieszkań, likwidować przestarzałe kotłownie w budynkach publicznych.
Wymienione obszary działania i potrzeby to jedynie plany, które posłużą jako podstawa projektów zgłoszonych do funduszy Unii Europejskiej.
bea

Odpowiedz