Najwięcej na oświatę i rodzinę

Najwięcej na oświatę i rodzinę

Artykuły : 
Numer wydania: 

W środę, 28 grudnia, odbyła się ostatnia w 2016 roku sesja rady gminy. Radni jednogłośnie przyjęli budżet gminy na 2017 rok.

Dochody wynoszą 24 418 560 zł, wydatki - 26 962 814 zł.

Deficyt (2 544 254 zł) ma zostać pokryty dzięki pożyczce zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz dzięki wolnym środkom, które gmina kumuluje od 2015 roku.

Ogólny rozkład wydatków gminy można prześledzić na załączonym wykresie.

< Na temat planowanych przez gminę inwestycji oraz o podziale funduszu sołeckiego pisaliśmy szerzej w poprzednich wydaniach „Strzelca”. W tym skupiliśmy się na kilku największych działach budżetu:

Oświata

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje środki w wysokości 8 978 530 zł. Jest to największy dział budżetu.

Na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników oświaty zabezpieczono 6 315 241 zł. Pracownicy obsługi otrzymają od 1 stycznia podwyżkę płac na poziomie 5%, a wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o 1,3% w stosunku do roku 2016.

W PSP Jemielnica zaplanowano między innymi zakup opału za 60 000 zł, środków czystości, materiałów biurowych, sprzętu sportowego, doposażenie zespołów Puls i Jemiołki. Na energię i wodę zaplanowano 26 000 zł. Na remont gabinetu lekarskiego i sali gimnastycznej oraz na bieżące konserwacje i przeglądy - 80 000 zł.

W PSP Piotrówka i oddziale przedszkolnym opał ma kosztować ok. 60 000 zł. Zaplanowano środki na doposażenie oraz wyjazdy konkursowe zespołu Faska. Przewidziano też wymianę okien, malowanie pomieszczeń oraz wymianę lamp - łącznie za 58 000 zł.

Olej opałowy w Publicznym Gimnazjum ma kosztować 55 000 zł, materiały biurowe, środki czystości i wyposażenie - 45 000 zł. Na malowanie klas lekcyjnych, konserwację podłóg oraz na bieżące przeglądy przeznaczono 80 000 zł.

W Publicznym Przedszkolu w Jemielnicy wraz z filiami planuje się wydać na opał 40 000 zł, na zakup wyposażenia 30 000 zł, na pomoce dydaktyczne 7500 zł, na energię 18 000 zł, na bieżące remonty przedszkoli - 70 000 zł.

Gmina zabezpieczyła w budżecie dotację dla jemielnickiej Ochronki w wysokości 303 000 zł. Do tego przedszkola ma uczęszczać 47 podopiecznych. Zarezerwowano też 25 000 zł dla innych samorządów za pobyt w ich przedszkolach dzieci z terenu gminy Jemielnica.

W dziale oświatowym przewidziano pule na dowóz uczniów do szkół (224 680 zł) i na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (37 900 zł).

Administracja

W dziale „Administracja publiczna” znalazły się między innymi środki na utrzymanie biura rady gminy, diety radnych, oprawę sesji, komisji (85 000 zł).

Wydatki na utrzymanie urzędu gminy wyniosą w 2017 roku 2 353 250 zł. W kwocie tej zawarte są wynagrodzenia dla pracowników wraz z podwyżką na poziomie 5%, ujęto tu również nagrody jubileuszowe (18 000 zł).

Wydatki tego działu obejmą też olej opałowy, materiały biurowe, środki czystości oraz prace remontowe: malowane biur, wymianę mebli w kolejnych pomieszczeniach oraz bieżące konserwacje i przeglądy.

Na obsługę (1 etat) i utrzymanie Punktu Informacji Turystycznej oraz promocję gminy (zakup gadżetów, obsługę delegacji, wyjazdy zespołów) zaplanowano 136 750 zł.

Pomoc społeczna i rodzina

Na pomoc społeczną gmina przeznaczy 1 329 445 zł. W dziale dotyczącym pomocy społecznej znalazły się wydatki między innymi na umieszczanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (200 000 zł), przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (6 500 zł), wspieranie rodzin i pieczę zastępczą (53 274 zł), dodatki mieszkaniowe (3 000 zł), usługi opiekuńcze (182 365 zł), pomoc w zakresie dożywiania (49 400 zł), wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach prac społeczno-użytecznych (10 000 zł). Uwzględniono tu też wydatki na wynagrodzenia pracowników GOPS oraz bieżące utrzymanie ośrodka.

W budżecie na 2017 rok utworzono nowy dział pod nazwą „Rodzina”. Zabezpieczono w nim środki między innymi na świadczenia wychowawcze (500+) - 3 364 000 zł, świadczenia rodzinne - 1 783 816 zł oraz wspieranie rodziny (asystent rodziny) - 54 980 zł.

JK

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Dino czy Biedronka?
Na Malinowej
Spotkali się na wieczerzy
Aktywna liderka

Komentarze

Portret użytkownika Czytelnik123
Wysłane przez Czytelnik123 (niezweryfikowany) w 5 Styczeń, 2017 - 14:19

2 759 553,00 na administrację publiczną?. No to wypadałoby w tym miejscu żeby Pani Redaktor poinformowała opinię publiczną o tym, że zgodnie z podjętą uchwałą pod koniec 2015r. Radni Gminy Jemielnica z początkiem 2017r. dostaną podwyżki diet. O ile wzrosną im diety i ile będzie kosztować nasz budżet utrzymanie 15 naszych radnych w 2017r. proszę zapytać w Urzędzie Gminy Jemielnica. Proszę pamiętać, że podwyżki obejmują wynagrodzenie niet tylko za udział w sesji ale również za udział w komisjach, podkomisjach itd. 

Portret użytkownika Czytelnik
Wysłane przez Czytelnik (niezweryfikowany) w 5 Styczeń, 2017 - 14:50

Na imię ci "opinia" a twoje nazwisko to "publiczna". Nareszcie wiem z kim mam do czynienia na forum. Przejdź się "opinio" do urzędu gminy i dostaniesz te dane bez problemu - tak sądzę. Moje zainteresowania są zasadniczo inne od twoich dlatego nie nazywam siebie opinią publiczną i nie życzę sobie kwalifikowania mnie to tego gremium.

Odpowiedz