fbpx Mniej bezrobotnych, więcej wydatków | Strzelec Opolski

Mniej bezrobotnych, więcej wydatków

Mniej bezrobotnych, więcej wydatków

Artykuły : 
Numer wydania: 

Zmniejsza się liczba osób bezrobotnych wśród beneficjentów korzystających z pomocy społecznej. Od roku 2014 wskaźnik ten uległ znacznemu zmniejszeniu, bo wtedy wynosił 46%, a w 2018 już 32%. Oznacza to, że bezrobotni znaleźli pracę, co z kolei skutkuje tym, że nie spełniają odpowiednich kryteriów dochodowych i nie kwalifikują się do zasiłków z pomocy społecznej. Tak wynika z oceny zasobów pomocy społecznej, która została przedstawiona radnym miejskim. Ocena ta to analiza lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która obejmuje m.in. infrastrukturę, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej czy informacje o osobach i rodzinach, które korzystają z pomocy społecznej. Sporządzana jest każdego roku.

 

- Jeżeli chodzi o liczbę korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji to w roku 2014 było ich 1094, a w 2018 - 614. W roku 2014 na świadczenia pieniężne przeznaczono kwotę 1 274 813, 20 zł, a w 2018 - 1 004 192, 23 zł. Z oceny wynika, że nakłady na pomoc społeczną maleją, ale jeśli chodzi o rządowy program 500+ to jest odwrotnie - mówi Tadeusz Urbaniak, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich.

 

Najczęściej z pomocy społecznej korzystają osoby w wieku produkcyjnym. W ubiegłym roku było to 386 osób. Jeśli chodzi o liczbę rodzin korzystających z pomocy społecznej to w roku 2014 było ich 928, a w roku 2018 - 584. Najczęstszymi powodami udzielania pomocy społecznej w zeszłym roku były długotrwała lub ciężka choroba, niepełnosprawność i bezrobocie. Ośrodek świadczy również usługi opiekuńcze, które przyznawane są głównie osobom starszym.

 

- Usługi te dzielimy na trzy rodzaje. Pierwsze są udzielane przez opiekunki środowiskowe i polegają na pomocy np. przy posprzątaniu mieszkania czy ugotowaniu obiadu. Drugie to usługi świadczone przez rehabilitantki, a trzecie to pomoc specjalistyczna dla osób, które mają zaburzenia psychiczne. W 2014 roku ogólna liczba osób, którym świadczyliśmy usługi opiekuńcze, wynosiła 89, a w 2018 - 106. Wynika to z tego, że ludzie chorują i potrzebują pomocy, ale rodzina z różnych powodów nie może im pomóc - wyjaśnia Tadeusz Urbaniak.

 

Obecnie w ośrodku pracuje dwóch asystentów rodziny, którzy na bieżąco wspierają rodziny np. mniej zaradne życiowo. Głównym celem asystentury jest podniesienie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych, prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego rodziców lub opiekunów dzieci. Wsparciem asystentów rodziny w roku 2018 objętych było łącznie 32 rodziny z terenu miasta i gminy Strzelce Opolskie. OPS wypłaca również m.in. świadczenia pielęgnacyjne, które najczęściej otrzymują rodzice, którzy opiekują się niepełnosprawnym dzieckiem, przez co nie mogą podjąć pracy.

 

- W 2014 roku na te świadczenia wypłaciliśmy kwotę 585 883 zł, a w 2018 było to 1 546 967 zł. Ta duża różnica wynika z tego, że kwota świadczenia pielęgnacyjnego w 2014 wynosiła 420 zł, a w 2018 ponad tysiąc złotych więcej, bo 1477 zł. W tym roku wynosi 1583 zł - mówi kierownik OPS.

 

Na ośrodku pomocy społecznej ciąży również obowiązek wypłaty świadczeń alimentacyjnych, jeśli nie robi tego zobowiązany rodzic. Osoba, która jest dłużnikiem alimentacyjnym, musi wszystko zwrócić z odsetkami. W ostatnich latach ściągalność wynosiła 20%, a obecnie to ponad 40%. W 2014 roku OPS wypłacił 835 637 zł świadczeń alimentacyjnych, a w 2018 - 764 408 zł.

 

Mimo że nakłady na pomoc społeczną maleją, to wydatki ośrodka w 2018 roku wyniosły 31 946 858 zł, czyli o 1 307 643 zł więcej niż w roku 2017. Kwota ta zawiera wszystkie wypłacane świadczenia, utrzymanie budynku, wynagrodzenia pracowników, a także pieniądze wypłacane w ramach programów rządowych np. 500+, 300+.

 

JG

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Przybywa uczestników
Sołectwa zapraszają
Seniorzy o zdrowiu
Odegrali historię

Odpowiedz