fbpx Cztery lata minęły jak jeden dzień | Strzelec Opolski

Cztery lata minęły jak jeden dzień

Cztery lata minęły jak jeden dzień

Artykuły : 
Numer wydania: 

Ostatnia sesja rady miasta
 

W środę, 17 października, radni VII kadencji spotkali się na ostatniej sesji. Nie zabrakło na niej podsumowań wspólnej pracy oraz podziękowań.

 

Na początku radni wysłuchali sprawozdania z działalności Gminnej Rady Seniorów. Przedstawił je przewodniczący rady, Jan Kowalczyk. Rada licząca 13 członków miała 10 posiedzeń sesyjnych, między nimi spotkała się 16 razy i odbyła 2 posiedzenia wyjazdowe. Przewodniczący opowiadał o ich działalności, o tym, co udało się osiągnąć w trakcie dotychczasowej pracy. Na końcu podziękował radnym miejskim i burmistrzowi za wsparcie, a także swoim radnym za pomoc i wspólne działanie. Członkowie rady seniorów otrzymali od burmistrza Tadeusza Goca i przewodniczącej rady miejskiej Gabrieli Puzik upominki i podziękowania.

 

Następnie Magdalena Waloszyńska, architekt miejski, przedstawiła informacje o zgłoszonych żądaniach i wydanych decyzjach odnośnie planów zagospodarowania przestrzennego. Marzenna Staroszczyk, dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek, przedstawiła stan realizacji zadań oświatowych przez jednostki. Opowiedziała również o wynikach sprawdzianów i egzaminów w szkołach na terenie gminy.

 

Później przyszła pora na podjęcie ostatnich siedmiu uchwał w tej kadencji. Cztery dotyczyły zmian: w uchwale budżetowej gminy na rok 2018, w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta oraz w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Uchwalono również program współpracy gminy m.in. z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, upoważniono dyrektora GZOJ do prowadzenia spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Ostatnia uchwała dotyczyła dofinansowania do budowy i wyposażenia stacji kontrolno-serwisowej sprzętu ochrony układu oddechowego, z której będą mogły korzystać wszystkie jednostki OSP. Gmina na ten cel przeznacza 20 000 złotych.

 

Po „roboczej” części sesji przyszła pora na podziękowania. Radni dziękowali sobie nawzajem za wspólne cztery lata. Głos zabrał również burmistrz i przewodnicząca rady miejskiej, która z uśmiechem stwierdziła, że „cztery lata minęły jak jeden dzień”. Były kwiaty i drobne upominki. Kadencja tej rady trwa do 16 listopada.

 

JG

 

 

 

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Nauka to potęgi klucz
Cała sala wspominała
Nie wiedzieli o przedszkolu?
Bądź szczęśliwym kapłanem

Odpowiedz