Co będzie w 2023 roku...

Co będzie w 2023 roku...

Artykuły : 
Numer wydania: 

Radni gminy Ujazd zagłosowali na ostatniej sesji za przyjęciem „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023”.

- Jest to dokument, który umożliwi gminie odpowiednie prowadzenie skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji - wyjaśnia burmistrz Tadeusz Kauch. - Program umożliwi gminie ubieganie się o dofinansowanie na część prac ze środków zewnętrznych, głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego.

Oto wybrane zadania, na które gmina zamierza pozyskać dotacje:

1. Rewitalizacja rynku w Ujeździe.

Ma obejmować: modernizację i wymianę nawierzchni chodników i ulic przy użyciu wysokiej jakości materiałów budowlanych i wykończeniowych; budowę chodników dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych; utworzenie klombów z kwiatami, nasadzenia drzew i krzewów; ustawienie ławek, koszy na śmieci, fontanny; budowę oświetlenia, obiektów małej gastronomii i handlowo-usługowych; odtworzenie pierzei północnej rynku w jej historycznym wyglądzie; usytuowanie parkingów na obrzeżach rynku.

Szacunkowa wartość zadania to 7 mln zł. Planowany termin realizacji - lata 2018-2020.

2. Modernizacja i kompleksowe zagospodarowanie ruin zamku.

W planach są m.in. budowa chodników z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, ścieżek rowerowych, spójnego systemu małej architektury (ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery), oświetlenia; uporządkowanie zieleni (nasadzenia kwiatów, krzewów).

Zadanie ma kosztować ok. 3 mln zł, a czas jego realizacji to lata 2020-2023.

3. Utworzenie ścieżki przyrodniczo-historycznej łączącej rynek, zamek i tereny zielone przy zbiorniku retencyjnym.

Chodzi przede wszystkim o uporządkowanie terenów zielonych przy zbiorniku, budowę ścieżek rowerowych, ławek, koszy na śmieci, oświetlenia, a także przystanków tematycznych ścieżki o tematyce przyrodniczej i historycznej, budowę oznakowania ścieżki, tablic informacyjno-edukacyjnych i miejsc parkingowych na początku ścieżki.

Wartość zadania to ok. 100 tys. zł. Czas realizacji - lata 2018-2020.

4. Uporządkowanie terenu i utworzenie placu zabaw za blokiem przy Placu 1 Maja w Ujeździe.

Planowane są nasadzenia krzewów i kwiatów, ustawienie ławek, koszy na śmieci, budowa infrastruktury placu i ustawienie tablic. Ma to być atrakcyjne miejsce wypoczynkowe dla mieszkańców.

Szacunkowa wartość: 150 tys. zł. Termin wykonania: 2018-2020.

5. Adaptacja poddasza budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Działalności Kulturalnej w Ujeździe.

Inwestycja ma objąć poddasze, toalety, pomieszczenia gospodarcze, klatkę schodową wraz z platformą przyschodową, dźwigiem dla niepełnosprawnych. Pomieszczenia mają zostać przystosowane do prowadzenia zajęć. Ma tu powstać centrum społeczne dla dzieci i młodzieży.

Wartość zadania to ok. 350 tys. zł. Przewidywany czas realizacji - lata 2018-2020.

6. Założenie systemu monitoringu na zrewitalizowanej części miasta.

Koszt to ok. 600 tys. zł, termin wdrożenia - lata 2018-2022.

***

Gmina zamierza też skierować część działań do mieszkańców i zachęcić ich do udziału w różnych formach aktywności. Zadania będą prowadzone w najbliższych latach - aż do 2023 roku.

Oto wybrane inicjatywy, zapisane w programie rewitalizacji:

1. Przeciwdziałanie bezrobociu (udział bezrobotnych w rewitalizacji, zwiększanie ich kwalifikacji zawodowych, szkolenia itp.). Koszt to ok. 350 tys. zł.

2. Aktywizacja gospodarcza obszaru (organizacja seminariów na temat lokalnego rynku pracy; doradztwo ekonomiczno-prawne dla małych i średnich przedsiębiorstw; organizacja spotkań z osobami, które czasowo przebywały za granicą w celu wykorzystania ich potencjału i doświadczenia). Szacunkowy koszt: 350 tys. zł.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii (promowanie ochrony zdrowia; organizacja spotkań z przedstawicielami policji, OPS-u, poradni pedagogicznej, psychologicznej i odwykowej; organizowanie kampanii informacyjnych, specjalistycznych terapii wspierających osoby z problemami alkoholowymi; realizacja spektakli teatralnych, przeprowadzanie konkursów itp.). Koszt: 350 tys. zł.

4. Zwiększenie udziału mieszkańców w życiu społeczno-kulturalnym gminy oraz wzrost ich aktywności fizycznej (organizacja koncertów, festiwali, pikników, spacerów badawczych, wydarzeń kulturalnych, promocja wolontariatu, organizacja spotkań dla matek samotnie wychowujących dzieci, prowadzenie działań ułatwiających integrację w społeczeństwie osób starszych i niepełnosprawnych itp.). Koszt: 2 mln zł.

5. Przeciwdziałanie wykluczeniu głównie osób ubogich, starszych, niepełnosprawnych (utworzenie punktu porad prawnych dla osób chcących skorzystać z pomocy specjalistów; organizacja spotkań oraz wyjazdów integracyjnych dla osób niepełnosprawnych; tworzenie międzypokoleniowych centrów aktywności seniorów). Koszt: 350 tys. zł.

6. Przeciwdziałanie problemom dzieci i młodzieży (zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży; organizacja grup wsparcia i grup samopomocowych dla rodzin z problemami wychowawczymi; organizowanie zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych). Koszt: 350 tys. zł.

***

Oprócz wymienionych zadań, w programie rewitalizacji ujęte zostały jeszcze działania uzupełniające. Są to:

1. Zagospodarowanie piwnic położonych pod ruinami zamku w Ujeździe oraz terenów wokół (adaptacja zamkowych podziemi do pełnienia funkcji rekreacyjnych, kulturalnych i społecznych; przygotowanie terenów inwestycyjnych dla potencjalnych przedsiębiorców; utworzenie letniego kina plenerowego, budowa małej architektury wokół zamku; utworzenie miejsca do organizacji imprez dla mieszkańców, przyjezdnych i turystów).

2. Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i trwale bezrobotnych; organizacja prac interwencyjnych i robót publicznych; organizacja szkoleń z zakresu prowadzenia własnej działalności itp.).

JK

W wydaniu papierowym przeczytasz także: 
Tańcz jesienią
Wyjazd do opery
Dlaczego Naprzód nie gra w Ujeździe?
Mundurowi w przedszkolu
Zareklamuj książkę
Odeszli...

Odpowiedz